آزادی کامل شهر «البوکمال»

آزادی کامل شهر «البوکمال»
ارتش سوریه و متحدانش موفق به آزادسازی کامل شهر «البوکمال» در مرز سوریه و عراق شدند.

آزادی کامل شهر «البوکمال»

ارتش سوریه و متحدانش موفق به آزادسازی کامل شهر «البوکمال» در مرز سوریه و عراق شدند.
آزادی کامل شهر «البوکمال»