کردهای سوریه شهر «الشدادی» را از تسلط داعش خارج کردند

نیروهای اتحاد دموکراتیک کرد سوریه، توانستند شهر «الشدادی» اصلی‌ترین پایگاه گروه‌ تروریستی داعش در استان «الحسکه» را آزاد کنند.

world press news

خبرگذاری اصفحان