«بادیگارد» و «ابد و یک روز» میلیاردی شدند

«بادیگارد» و «ابد و یک روز» میلیاردی شدند
دو فیلم سینمایی «بادیگارد» و «ابد و یک روز» با موضوع اجتماعی از مرز ۱ میلیارد تومان فروش در تهران و شهرستان‌ها عبور کردند.

«بادیگارد» و «ابد و یک روز» میلیاردی شدند

دو فیلم سینمایی «بادیگارد» و «ابد و یک روز» با موضوع اجتماعی از مرز ۱ میلیارد تومان فروش در تهران و شهرستان‌ها عبور کردند.
«بادیگارد» و «ابد و یک روز» میلیاردی شدند

خرید غذا

تکنولوژی جدید