تقلای «بارزانی» برای خروج از ورشکستگی و انزوا/ جدایی «کردستان» ممکن نیست

تقلای «بارزانی» برای خروج از ورشکستگی و انزوا/ جدایی «کردستان» ممکن نیست
نمایندگان پارلمان عراق تاکید کردند تهدیدهای تکراری «بارزانی» درباره جدایی منطقه کردستان عراق بازتاب ورشکستگی و انزوای سیاسی او و در راستای اعمال فشار بر بغداد برای دستیابی به منافع تازه‌ است.

تقلای «بارزانی» برای خروج از ورشکستگی و انزوا/ جدایی «کردستان» ممکن نیست

نمایندگان پارلمان عراق تاکید کردند تهدیدهای تکراری «بارزانی» درباره جدایی منطقه کردستان عراق بازتاب ورشکستگی و انزوای سیاسی او و در راستای اعمال فشار بر بغداد برای دستیابی به منافع تازه‌ است.
تقلای «بارزانی» برای خروج از ورشکستگی و انزوا/ جدایی «کردستان» ممکن نیست

خبرگزاری مهر