«تاوان تعجیل» در برجام/ از روزشماری روحانی و ترکان تا «التماس صبر» در پسابرجام

«تاوان تعجیل» در برجام/ از روزشماری روحانی و ترکان تا «التماس صبر» در پسابرجام
اسناد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد مقامات دولت یازدهم عجله زیادی برای انعقاد برجام داشته‌اند. اکنون اما وقت بیان علت آنهمه تعجیل و شتاب بی‌نتیجه فرا رسیده است.

«تاوان تعجیل» در برجام/ از روزشماری روحانی و ترکان تا «التماس صبر» در پسابرجام

اسناد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد مقامات دولت یازدهم عجله زیادی برای انعقاد برجام داشته‌اند. اکنون اما وقت بیان علت آنهمه تعجیل و شتاب بی‌نتیجه فرا رسیده است.
«تاوان تعجیل» در برجام/ از روزشماری روحانی و ترکان تا «التماس صبر» در پسابرجام