حذف «ترویج دموکراسی» از شرح وظایف و مأموریت‌های وزارت خارجه آمریکا

حذف «ترویج دموکراسی» از شرح وظایف و مأموریت‌های وزارت خارجه آمریکا
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه مأموریت جدید خود «ترویج دموکراسی» را از فهرست مأموریت‌های این سازمان حذف کرده است.

حذف «ترویج دموکراسی» از شرح وظایف و مأموریت‌های وزارت خارجه آمریکا

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه مأموریت جدید خود «ترویج دموکراسی» را از فهرست مأموریت‌های این سازمان حذف کرده است.
حذف «ترویج دموکراسی» از شرح وظایف و مأموریت‌های وزارت خارجه آمریکا