جنجال «تعویق» یا «عدم تعویق» انتخابات عراق به شنبه موکول شد

جنجال «تعویق» یا «عدم تعویق» انتخابات عراق به شنبه موکول شد
پارلمان عراق به دلیل اختلاف نمایندگان و به حد نصاب نرسیدن شمار آنان، رأی گیری برای موعد برگزاری انتخابات پارلمانی را به دو روز دیگر موکول کرد.

جنجال «تعویق» یا «عدم تعویق» انتخابات عراق به شنبه موکول شد

پارلمان عراق به دلیل اختلاف نمایندگان و به حد نصاب نرسیدن شمار آنان، رأی گیری برای موعد برگزاری انتخابات پارلمانی را به دو روز دیگر موکول کرد.
جنجال «تعویق» یا «عدم تعویق» انتخابات عراق به شنبه موکول شد