راه‌اندازی کمپین «پیگیری سرنوشت چهار دیپلمات» همزمان با اکران ایستاده در غبار

راه‌اندازی کمپین «پیگیری سرنوشت چهار دیپلمات» همزمان با اکران ایستاده در غبار
کارگردان فیلم «ایستاده در غبار» از راه اندازی کمپین پیگیری سرنوشت چهار دیپلمات ربوده شده همزمان با اکران عمومی این فیلم از اول اردیبهشت ماه خبر داد.

راه‌اندازی کمپین «پیگیری سرنوشت چهار دیپلمات» همزمان با اکران ایستاده در غبار

کارگردان فیلم «ایستاده در غبار» از راه اندازی کمپین پیگیری سرنوشت چهار دیپلمات ربوده شده همزمان با اکران عمومی این فیلم از اول اردیبهشت ماه خبر داد.
راه‌اندازی کمپین «پیگیری سرنوشت چهار دیپلمات» همزمان با اکران ایستاده در غبار

بک لینک